Torsåkers Fotohistoriska Sällskap

Torsåker

Historia Hundparken

Bildsida 1

Har Ni information om bilderna klicka på länken INFO

Åter Torsåker Historia Index

   

 

 

Hundparken.

 

Hundparken kallades den lilla park som fanns mellan gamla skolan och Häradsvägen. Det var en fin liten park, som nog skulle ha varit en prydnad framför skolan som ligger där i dag, istället för den asfaltyta som nu finns.

 

Varför den kallades Hundparken framgår av nedanstående protokollsutdrag från en Kommunalstämma 1877.

 

Sedan Kommunalstämman den 28 sistlidne december, i anledning av då väckt fråga om skatt för hundar inom Kommunen, utsett fem kommitterade, att till Kommunalstämman inkomma med förslag i ämnet, så och efter det ett sådant förslag blifvit uppgjort, föredrogs frågan till afgörande, hvarvid med anledning dels af kommitterades förslag och dels yrkanden under den hållna öfverläggningen, beslötos;

Att skatt för hundar skall årligen inom Kommunen utgöras med fem kronor för hvarje sådant djur, med öppen rätt för Kommunen, att, om när författningarna kunna sådant tillåta, höja skatten utöfver detta belopp;

Att för innevarande år skatten utgöres endast för senare hälften;

Hvadan den i Kongl. Förordningen den 12 juli 1861, § 7 och 4, föreskrifna anmälan bör hos Kommunalnämnden göras under loppet af nästkommande juli månad;

Samt att de inflytande medlen, hvilka af Kommunalnämnden uppbäras i öfverensstämmelse med ofvannämnde Kongl. Förordning användas i första rummet till planering och plantering, efter af sakkunnig person uppgjord plan, å platsen emellan allmänna landsvägen och skolhuset i Solberga samt till densamma framtida vård och skötsel;

Hvarenast blifvande överskott öfverlemnas till Kyrko- och Skolrådet, för att, efter Kyrkostämmans bepröfvande, utgå för planering och plantering så väl å Kyrkogården, som vid skolorna inom Socknen.

Torsåker Historia Hundparken Bild 1:1. Hundparken är den lilla park som syns mellan gamla skolan och landsvägen. Det vita huset till höger om skolan är fattigstugan. Det vita huset till vänster rakt ovanför skolan är Sohlborgs Handelsträdgård, lite till höger och lite längre upp är Flodins där Flodins Kafé fanns under många år, det vita huset till höger om Flodins som syns mellan träden är Berglins affär.
Bilden är tagen omkring 1900.
Foto Anders Olsson.
Torsåker Historia Hundparken Bild 1:2. Här kan man se att buskar och träd inte är så höga ännu i Hundparken.
Bilden är tagen på 1800-talet.
Torsåker Historia Hundparken Bild 1:3. Här är växtligheten hunnit bli högre och frodigare i Hundparken.
Bilden är tagen i början på 1900-talet.
Torsåker Historia Hundparken Bild 1:4. Här är en annan vy av Hundparken och Kyrkvallen, där man kan se att växtligheten är ganska hög.
Bilden är tagen i början på 1900-talet.
Torsåker Historia Hundparken Bild 1:5. Här är en vy av Hundparken från skolan med ett antal lärare samlade.
Bilden är tagen i början på 1900-talet.