Torsåkers Fotohistoriska Sällskap

Torsåker

Historia 1845

Bildsida 1

Har Ni information om bilderna klicka på länken INFO

Åter Torsåker Historia Index

   

 

 

Huka er gubbar för nu laddar han om.

 

   Det kunde vara livat att sitta i Sockennämnden på 1800-talet som framgår av nedanstående utdrag från ett Sockennämndsprotokoll 1845.

 

   1845 var Magnus Carlsson Gästgivare, Gästgiveriet låg då på Solberga Nr Sub 4.

 

   Under det att Sockennämndens öfwerläggningar förelades, aflossades, genom oförsiktighet, en med hagel laddad bössa, inne uti Gästgifvaren Magnus Carlssons drängkammare, hwilket skott utgick igenom fönstret och passerade mellan husen längds efter Carlssons gård, som dock lyckligtvis för tillfället war folktom, så att ingen olycka timade. Emellertid fann Sockennämnden sig föranlåten, att göra sig närmare underrättad om den timade händelsen, och inhämtade att drängen Erik Olsson ifrån Solberga Nr 7 hade på besök inkommit i kammaren till drängen Frans Borg, ifrån wäggen nedtagit Borgs bössa, Borg hade, med ryggen wänd åt Erik Olsson icke wetat ordet utaf, som han sade, förr än skottet gick, hwaröfwer Borg blef ganska bestört. Drängarna Borg och Erik Olsson förekallades inför Sockennämnden och erhöllo alwarsamma warningar för deras grofwa, wårdslöshet, som lätteligen kunnat medföra ganska olyckliga följder om människor stått i wägen för skottet, och ämnade Sockennämnden anmäla händelsen till laglig beifran, hwarifrån drängarna dock bådo om förskoning, hwilket Sockennämnden slutligen medgaf. Sedan Erik Olsson förbundit sig att erlägga 3 Daler 16 Shilling och Frans Borg 1 Daler 16 Shilling allt Banco, hwilka medel kommo att insättas uti Socknens Fattigkassa.