Torsåkers Fotohistoriska Sällskap

Hyen

Allmänt

Bildsida 2

Har Ni information om bilderna klicka på länken INFO

Åter Hyen Allmänt Index

 
Källviken heter viken i södra delen av Hyn där Korså Station ligger.
         

 

I slutet på 1840-talet flyttade bröderna Hans och Leonard Hagermarck från Hedemora till Torsåker. Hans köpte Särsta Gård där också Leonard bodde i början. De gifte sig med varsin syster från Tjärnäs. Hans var riksdagsman och var insatt i många saker, Leonard var handelsman. På den tiden när de kom till Torsåker var det åker och odlingar där ”Järnas” ligger idag. Troligen flyttade de över något hus från Särsta Gård och byggde till så det blev som ”Järnas” ser ut i dag. I den fastigheten hade de affär som Leonard skötte. På den tiden kallades huset för ”Hagermarckska” huset eller på bygdemål ”Hägermarkska”. Platsen utanför där vägen svängde kallades för ”Hägermarkska hörnet”, det som senare blev ”Järnas kröken”. Hans blev mer och mer anlitad i det kommunala och blev ledamot av Sockennämnden och senare även Ordförande för Sockennämnden. Leonard satt även han i olika nämnder. Men här vid tiden för protokollet till höger var ingen av dem med. Senare när Hans var med i Sockennämnden, var det en person som ville starta affär i Hästbo, men fick avslag med motiveringen att det fanns nog med affärer och att folk bara gjorde av med pengar. När man då betänker att det är cirka en och en halv mil till Torsåker från Dalgränsen för dem som skulle handla, så kan man fundera på motiveringen för avslaget. Så här i efterhand kan man tycka att det kanske var jäv att han som handelsman satt och sade nej till en konkurrent. Hade Hans fått tillstånd att bedriva handel vid Källviken, kan man kanske fundera på om det hade vuxit upp ett litet samhälle kring affären och Korså Station som hade funnits kvar än i dag. 

 

   

Protokollet hållet vid Socken-Nämnden i Thorsåker Socken den 10 Februari 1861.

 

Närvarande undertecknad Ordförande ledamöter

Anders Jönsson i Tjärnäs

Pehr Larsson Nr 10 i Wij

Olof Olsson Nr sub:6 i Hoo

Jan S Persson i Wästerhästbo

Lars Winge I Berg

 

                                                             § 1

Till följe af Konungens Befallningshafvares kommunikations Resolution af den 26 sistlidne Januari, har undertecknad Ordförande i Thorsåkers Socken-nämnd, till denna dag utsatt sammanträde med ledamöterna i Socken-nämnden för handläggning af i nämnde Resolution omförmälde ärende, och yttrade sig de närvarande ledamöterna jemte undertecknad sammanstämmande som följer;

Hvar först beträffar Inspektor H Hagermarcks behörighet eller kompetens till erhållande af Handelsrätt, har sig Socken-nämnden ingenting bekant, som deremot kunde lägga hinder, så mycket mindre som Inspektor Hagermarck gjort sig känd för mycken redbarhet och duglighet, men vad ovan angår behofvet och nyttan för Socken ofvan sökta och tillämnade handels lägenheten, finner Socken-nämnden vid det förhållande att inom Socknen redan finnes 7 stycken Handlare; att Källviken är belägen i en skogstrakt ¼ mil nära Stora Kopparbergs Läns rågång der ingen annan affärsrörelse än den som med järnvägen äger sammanhang förefinnes; att sommartiden med undantag af jernvägen ingen annan körbar väg än genom den stora kroken förbi Edske Masugn leder till stället, hvarigenom och Krono Länsmannens tillsyn öfver efterlefnaden af Handels- Förordningen försvåras; att Källviken är beläget 1 ¾ mil från Socken Kyrkan i obebodd trakt, sig icke kunna lemna annat yttrande än att den sökta handelslägenheten är för Socknen alldeles obehöflig samt att på uppgifvne grunder den sökta lägenheten dertill af Sockne-nämnden afstyrkes.

 

År och dag som förr skrifne stå.

På Sockne-Nämndens vägnar

 

L G Sandlund